เที่ยวพระราชวังพญาไท | Phya Thai Palace, Bangkok

  ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ พระที่นั่งพิมานจักรี พระราชวังพญาไท มีจัดแสดงนิทรรศการ “พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์” ซึ่งเป็นนิทรรศการมัลติมีเดีย แสดงพระราชประวัติ พระราชจริยาวัตร เรื่องราวและอุปกรณ์การทรงงาน...

Continue reading