สมเด็จย่า ๕ แผ่นดิน พระแม่แห่ง ๒ รัชกาล

ขอแบ่งหนังสือเก่าที่น่าจะหายากให้เพื่อนๆ ที่สนใจนะคะ เล่มนี้เป็นพระราชประวัติของสมเด็จย่า ไม่ปรากฏปีพิมพ์ แต่น่าจะเป็น พ.ศ. ๒๕๓๘ ปีที่เสด็จสวรรคต ได้เล่มนี้มาตอนที่ไปชมอุทยานประวัติศาสตร์สมเด็จย่านานมากแล้ว...

Continue reading