พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์ ณ พระราชวังพญาไท

แต่วันนี้เป็นต้นไป ณ พระที่นั่งพิมานจักรี พระราชวังพญาไท มีจัดแสดงนิทรรศการ “พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์” ซึ่งเป็นนิทรรศการมัลติมีเดีย แสดงพระราชประวัติ...

Continue reading

Off the Beaten Path, And Into a Historical Valley

(⬇︎ภาษาไทยด้านล่าง⬇︎) has become our mission of late to spend our weekends exploring our very own native city (born and bred, no less). We have always dreaded Bangkok’s nasty ridiculous traffic that always holds us back from going places like we actually wanted to. But after some successful planning, here we are, getting the most out of each day by grouping together the places that we want to do and...

Continue reading

Two Things That Would NEVER Go Out of Style: Money and Knowledge

(⬇︎ ภาษาไทยด้านล่าง ⬇︎) I was in my sophomore year, my father allowed me to drive to school for the first time. One condition though, was that each evening, I was to pick him up at his work. My university was on Henri Dunant Road, his office on Silom. Usually, he would get off work late, and strangely, instead of going window shopping at the MBK mall like most of my peers, I would rather be sitting...

Continue reading